1. حداقل‌سازی تعداد چاه‌های شبکه اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی در منطقه با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و بهینه‌سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک)

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 79-96

علی رئیسی عیسی آبادی؛ حمیدرضا غفوری؛ محسن مسلم‌زاده


2. ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر)

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 375-382

چنگیز سعدی پور؛ محسن رودپیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح الدین


3. تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر کارایی نقشه شوری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کرکج، دانشگاه تبریز)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 239-251

فرزین شهبازی؛ حسین رضائی؛ لیلا علیدخت؛ صابر حیدری؛ زهرا کاظمی؛ سید محمد مهدوی


4. مقایسه روش‌های درون‌یابی بر پایه فضای فیزیوگرافی و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب در استان مازندران

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-24

زهرا شیخ؛ عبدالحمید دهواری؛ احمد پهلوانروی؛ فرهاد فرسادنیا