1. اعتبار سنجی دمای سطح حاصل از تصاویر ماهواره‌ای مودیس و لندست-5 (مطالعه موردی: مزارع گندم دشت مرودشت)

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 25-43

علی اکبر سبزی پرور؛ الهام فخاری زاده شیرازی؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ یوسف رضایی


2. اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 239-254

جلال یار احمدی؛ علی رحیمی خوب