1. حساسیت خاک ها با بافت متفاوت به فرسایش پاشمانی تحت تأثیر شدت باران و محتوای رطوبتی پیشین

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 67-85

علی بلیانی؛ علی رضا واعظی