1. طبقه‫ بندی فرکتال روزهای تیپ هواشناسی برمبنای رفتار تابشی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرج)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 307-314

زهرا آقاشریعتمداری؛ فاطمه بی خوابی آرانی