1. ارزیابی مدل های تبخیر- تعرق گیاه مرجع برای اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک زاهدان)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 309-317

پریسا کهخا مقدم