1. مدل‌سازی فیزیکی تأثیر طول مهارهای انعطاف‌پذیر موانع شناور کروی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 297-308

جواد احدیان؛ امین ورشوساز