1. تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای با حضور پلیمر سوپرجاذب

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 281-289

پیمان مختاری مطلق؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ حسین شریفان