1. بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 163-177

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی