1. ارزیابی پیامد‏های گسترش کانال‏های آبرسانی از دیدگاه کشاورزان: مورد مطالعه حوزه پایاب سد درودزن فارس

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 87-106

شیوا زارع؛ داریوش حیاتی