1. برآورد روند کوانتایل های متغیرهای حداکثر سیلاب سالانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 25-46

میثم سالاری جزی