1. بررسی اثر کاربرد زغال زیستی و زئولیت طبیعی بر تثبیت مس در یک خاک آهکی آلوده به مس

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 53-78

حمیدرضا بوستانی؛ مهدی نجفی قیری