نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر زاویه نصب صفحات مغروق بر آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 77-93

10.22069/jwsc.2019.16010.3124

ریحانه پورمنصوری؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد بهرامی یاراحمدی


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریان

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 187-201

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین خزیمه نژاد


3. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 91-110

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ یوسف رمضانی