نویسنده = مصطفی مرادزاده
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش های تحلیلی و عددی در شبیه سازی آبشویی یون های نیترات و آمونیوم در یک خاک شنی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-267

محبوبه کفیل؛ هادی معاضد؛ مصطفی مرادزاده


2. بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان‌گنوختن: مطالعه با روش بهینه‌سازی سراسری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 47-67

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ محمد رضا خالدیان