1. ارزیابی روش استوانه های دوگانه در اندازه گیری نفوذ عمودی آب به خاک در بافت های مختلف با استفاده از نرم افزار HYDRUS

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 241-253

اسماء موسوی دهموردی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ پریسا مشایخی


2. معادلاتی جدید برای برآورد عامل مدیریت پوشش گیاهی در اراضی جنگلی تحت تأثیر آتش سوزی در شمال غرب استان گیلان

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-25

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


3. آنالیز سطوح روند و اثرات آن در مدل‌سازی تغییرنما و پهنه‌بندی برخی ویژگی‌های خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 137-153

سلمان میرزائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ جهانگرد محمدی؛ حسین اسدی؛ فرخ اسدزاده