نویسنده = چوقی بایرام کمکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی مؤلفه‌های بیلان آب و هیدروگراف تفکیک شده 
حوزه آبخیز ارازکوسه از طریق مدلسازی تغذیه آب زیرزمینی با مدل WetSpass

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 25-47

10.22069/jwsc.2020.17733.3330

زینب محمودی؛ عبدالرضا بهره مند؛ خدایار عبدالهی؛ امیر سعدالدین؛ شاپور کوهستانی؛ چوقی بایرام کمکی