نویسنده = فرشاد کیانی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی


4. بررسی تأثیر تخریب جنگل ها و نهالکاری بر برخی از فاکتورهای کیفیت خاک حوضه شصت کلاته، استان گلستان

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 159-177

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی