نویسنده = محمد آمانی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی مناسب سدهای کوتاه خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال آجی, استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 231-249

محمد آمانی؛ علی نجفی نژاد؛ امیر احمد دهقانی؛ مشهد قلی مارامایی