1. مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 25-48

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی؛ کورش شیرانی