1. بهینه سازی قطر لوله های شبکه آبیاری تحت فشار با استفاده از جستجوی ژنتیکی اعداد صحیح (مطالعه موردی: شبکه اسماعیل آباد لرستان)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 207-224

رسول قبادیان؛ آتنا حاضری؛ سید احسان فاطمی