نویسنده = محبوبه کفیل
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش های تحلیلی و عددی در شبیه سازی آبشویی یون های نیترات و آمونیوم در یک خاک شنی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-267

محبوبه کفیل؛ هادی معاضد؛ مصطفی مرادزاده