نویسنده = میلاد قلعه بان تکمه داش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 111-130

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه