1. ارائه مدل عددی گالرکین ناپیوسته IMPES برای مدلسازی آلاینده های زیر زمینی امتزاج ناپذیر با کمک روش Lax-Wendroff

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 1-27

مهدی جامعی؛ ایمان احمدیانفر؛ علی رئیسی عیسی آبادی