1. حداقل‌سازی تعداد چاه‌های شبکه اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی در منطقه با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و بهینه‌سازی (مطالعه موردی : دشت دزفول-اندیمشک)

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 79-96

علی رئیسی عیسی آبادی؛ حمیدرضا غفوری؛ محسن مسلم‌زاده


2. توسعه یک مدل عددی جدید بر مبنای گالرکین ناپیوسته برای شبیه سازی تهاجم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 23-41

علی رئیسی عیسی آبادی؛ حمیدرضا غفوری؛ داود رستمی