نویسنده = مصطفی کابلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 45-65

نازنین قنبری؛ کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ پوریا مرادی