نویسنده = سبحان مرادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پیگیبک لاین برآبشستگی موضعی زیر خطوط لوله افقی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 349-363

10.22069/jwfst.2017.10326.2477

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی