نویسنده = شیما صاحبی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از خصوصیات هیدرولیکی برای تخمین هدایت گرمایی خاک

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 297-305

حسین بیات؛ شیما صاحبی