نویسنده = نفیسه مقدسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی طرح‌های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 205-218

نفیسه مقدسی؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد