نویسنده = ام البنی محمدرضاپور
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره سو با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 و شبکه عصبی پویا

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 317-326

10.22069/jwfst.2016.3201

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ قاسم قندهاری


4. مدلسازی تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک در استان سیستان و ‏بلوچستان

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 307-313

ام البنی محمدرضاپور؛ امین امینی؛ فاطمه کاراندیش