نویسنده = محمد کاکش پور
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی عددی جریان ریزشی با تاثیر شکل پرتاب کننده جامی در سرریز شوت‌

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 223-237

10.22069/jwfst.2017.9070.2293

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری


2. مدلسازی عددی جریان با بررسی اثرات بازشدگی دریچه بر هیدرولیک جریان و جت پرتابی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 293-300

10.22069/jwfst.2016.3034

محمد کاکش پور؛ محمدرضا پیرستانی؛ محمود ذاکری نیری