1. شبیه سازی الگوی جریان و رسوب با حضور سری آبشکن ها در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل CCHE2D

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 21-39

علی آرمان؛ پریا فتاحی؛ جواد ظهیری