نویسنده = عبدالرضا ظهیری
تعداد مقالات: 10
1. حل عددی توزیع عرضی رسوب معلق در قوس رودخانه‌ها

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 365-373

10.22069/jwfst.2017.8898.2265

حسین شریفان؛ عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده؛ هرمز شیار بهادری


2. مدیریت آب شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی منابع آب MODSIM

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 153-169

سمیرا حسین پور؛ امیراحمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مجتبی شوریان؛ مهدی مفتاح هلقی


3. تخمین ضریب آبگذری سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ژنتیکی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 255-263

سمیرا سلامتی؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ عبدالرضا ظهیری


4. برآورد ظرفیت انتقال رسوب رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی شبه دوبعدی

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 143-158

عبدالرضا ظهیری؛ بهروز دهانزاده


5. شبیه سازی هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 111-129

محمد کاهه؛ امیراحمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری


6. مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده


7. محاسبه دبی جریان در مجرای اصلی و دشت‌های سیلابی مقاطع مرکب با استفاده از روش‌های نوین بهینه‌سازی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 25-48

عبدالرضا ظهیری؛ مهدی صالحی؛ خلیل قربانی


8. بررسی عملکرد آبپایه در کاهش آبشستگی اطراف تک پایه و پایه‌های دوتایی عمود بر مسیر جریان

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 191-205

نشاط موحدی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محمد جواد اعرابی


9. مقایسه روش های برآورد توزیع تنش برشی در عرض مجاری روباز

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 285-295

فاطمه هوشمندی؛ عبدالرضا ظهیری؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


10. مدل سازی عددی آبشستگی پایین دست سازه ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از نرم افزار Flow3D

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 115-133

محمد کاهه؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی کاهه؛ عبدالرضا ظهیری