1. کارایی کرم خاکی و ریزوباکتر‌ها بر همزیستی میکوریزایی و رشد سه گونه گیاهی در یک خاک آلوده به فلز سرب

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 97-112

علی محوحی؛ فایز رئیسی


2. گیاه‌پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم‌زمان کرم خاکی، قارچ‌های میکوریزا و ریزوباکتر‌ها در ذرت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 91-110

علی محوحی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور