1. ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-182

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


2. تعیین تغییرات توزیع بارش سالانه در برخی از ایستگاه‌های نیمه شمالی ایران

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 143-159

میثم سالاری جزی


3. برآورد روند کوانتایل های متغیرهای حداکثر سیلاب سالانه

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 25-46

میثم سالاری جزی


4. تحلیل حساسیت روش ناپارامتری سری‌های متعامد نرمال در برآورد تابع چگالی احتمال دمای حداکثر-حداقل سالانه

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 207-222

میثم سالاری جزی


5. برآورد جریان ماهانه در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 207-224

خلیل قربانی؛ زهرا نعیمی کلورزی؛ میثم سالاری جزی؛ امیراحمد دهقانی