دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تخمین حجم آب ذخیره شده در مخزن سدها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش رگرسیون خطی چندمتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22069/jwsc.2024.22147.3708

حامد فیض آبادی؛ عبدالرضا ظهیری؛ خلیل قربانی


پایش سری زمانی تغییرات سطح آب مخزن سد با استفاده از رهیافت‌های سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

10.22069/jwsc.2024.22198.3713

حامد فیض آبادی؛ خلیل قربانی؛ عبدالرضا ظهیری