دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر روند دماهای حدی در ایستگاه‌های ساحلی استان مازندران بر مبنای مدل های CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22069/jwsc.2023.21185.3635

صدیقه برارخان پور؛ مهدی نادی؛ سارا مظلوم باب اناری؛ عباس جداری فروغی


پاسخ کلم بروکلی به کاربرد اصلاح‌کننده نانوبیوچار طبیعی، کم آبیاری و کود آبیاری نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22069/jwsc.2023.21265.3661

عاطفه آزادی فر؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن ساریخانی؛ محمدرضا مصدقی


استخراج رابطه دبی-اشل مقاطع مرکب چندسیلابدشتی با مدلهای یک بعدی و دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22069/jwsc.2023.21689.3679

عبدالرضا جمالی؛ بابک امین نژاد؛ عبدالرضا ظهیری


بررسی اثرات بیوچار بر عملکرد و اجزاء عملکرد خیار گلخانه‌ای در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22069/jwsc.2023.20979.3610

افسانه رحمتی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی؛ علی شهیدی