نویسنده = علی شاهنظری
بررسی عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری دارای زهکش زیرزمینی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 237-249

10.22069/jwfst.2017.11160.2549

سمانه دوستی پاشاکلایی؛ علی شاهنظری؛ مهدی جعفری تلوکلایی


تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری و تعیین اعماق شاخص بهینه آبیاری در گیاه آفتابگردان

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 255-268

علی قدمی فیروزآبادی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز


ارزیابی عملکرد توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی تجن

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 193-208

ساسان مددی؛ علی رضا عمادی؛ علی شاهنظری