نویسنده = آیدین پارساخو
کارایی تیمارهای حفاظتی برای کنترل فرسایش خاک در مسیرهای چوبکشی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 153-168

10.22069/jwsc.2021.17909.3348

اکبر مرزی؛ آیدین پارساخو؛ محسن مصطفی


نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه‌های واریزه‌ای (مطالعه موردی: جاده توسکستان-چهارباغ استان گلستان)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 185-200

10.22069/jwsc.2020.17799.3338

حمزه محسنی پور صومعه سرایی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ محمدرحیم فروزه؛ آیدین پارساخو


تأثیراستفاده از ترکیبات نانوسیلیس و آهک بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک شیروانی‌های خاکی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 245-249

10.22069/jwsc.2020.17147.3263

آیدین پارساخو؛ سید جمال میرنیازی؛ واحد بردی شیخ؛ هاشم حبشی


مقایسه اثر پوشش لاشه سنگ، منسوجات گیاهی و چمن کاری در کاهش رسوب دهی جوی کناری جاده های جنگلی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 255-267

10.22069/jwsc.2019.15142.3031

آیدین پارساخو؛ رسول خاندوزی؛ واحد بردی شیخ؛ علی اکبرمحمد علی پور ملکشاه