دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-260 
3. ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک وقوع بارش‌های حدی در غرب ایران

صفحه 49-69

عبدالله سلیمی مستعلی؛ یونس خوشخو؛ محمدحسین قلی زاده


12. تأثیر تنش رطوبتی و محلول‌پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرزه

صفحه 219-232

سید حمزه حسینیان؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ اشکان یوسفی؛ اصلان اگدرنژاد


13. بررسی آزمایشگاهی اثر شیب مثبت دیواره در نیم‌رخ طولی بر ضریب آبگذری سرریز مثلثی

صفحه 233-246

مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی؛ مهسا کریمی پور سورکوهی


14. اثرات رژیم‌های آبیاری و کود بر ویژگی‌های کمی و کیفی خرفه (Portolaca oleraceae)

صفحه 247-253

الهام اله بخش؛ محمد گلوی؛ سید محسن موسوی نیک؛ زینب محکمی