دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-310 
5. ارزیابی شاخص S با استفاده از سه مدل منحنی مشخصه رطوبتی خاک در پنج کاربری مختلف در جنوب کرمان

صفحه 87-103

فهیمه امیری میجان؛ حسین شیرانی؛ عیسی اسفندیارپور؛ علی اصغر بسالت پور؛ حسین شکفته


8. مدل­سازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از مدلی ترکیبی مبتنی بر داده­ های سنجش از دور

صفحه 141-158

سعید حمزه؛ محمد مهدی ولاشجردی؛ مه­نوش مقدسی؛ علی شینی دشتگل


15. مقایسه اثر پوشش لاشه سنگ، منسوجات گیاهی و چمن کاری در کاهش رسوب دهی جوی کناری جاده های جنگلی

صفحه 255-267

آیدین پارساخو؛ رسول خاندوزی؛ واحد بردی شیخ؛ علی اکبرمحمد علی پور ملکشاه


17. جذب متیلن بلو توسط بایوچار، خاک و خاک تیمار شده با بایوچار از محلول های آبی

صفحه 281-292

سکینه نبی زاده؛ فردین صادق زاده؛ بهی جلیلی؛ مصطفی عمادی


18. سینیتیک جذب آب توسط پلیمرهای ابرجاذب

صفحه 293-301

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی