دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1-324 
8. تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک

صفحه 149-166

سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی


11. ارزیابی آلودگی و تغییرات مکانی روی، مس و نیکل در خاک‌های مناطق خشک مسیر زابل- زاهدان

صفحه 201-216

ولی بهنام؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ محمد رحمانیان؛ ابوالفضل بامری


12. اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی

صفحه 217-231

زهرا حبیبی؛ مهدی رحمتی؛ اسماعیل کریمی؛ علی اصغر علیلو


17. بررسی اثر ارتفاع بیوراکتور پر شده با بیوچار در حذف نیترات و آمونیوم از زه‌آب‌‌زهکش‌ها

صفحه 293-304

مریم احمدوند؛ جابر سلطانی؛ مریم وراوی پور؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره