1. ارزیابی شبیه‌سازی مؤلفه‌های بیلان آب سطحی توسط مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4 (مطالعه موردی: حوضه‌ی تویسرکان، استان همدان)

صفحه 1-24

عبدالله طاهری تیزرو؛ مهرانه خدامرادپور؛ محمد جواد مشهدیان


2. تحلیل ریسک سامانه اصلی انتقال آب در شبکه‌های آبیاری با رویکرد سلسله مراتبی فازی

صفحه 25-47

مهدی اروجلو؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ عباس روزبهانی


3. تاثیر کودهای آلی، بیوچار آن‌ها و قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی

صفحه 49-71

حمیدرضا بوستانی


4. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

صفحه 73-91

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی


5. تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

صفحه 93-109

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان


6. پایش توزیع مکانی و زمانی شدت خشکسالی‌ با استفاده از isoSPI و isoSDI در غرب دریاچه ارومیه

صفحه 111-127

ستار قبادی؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان


7. مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

صفحه 129-145

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


8. ارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی‌‌ آغزلی استان گلستان

صفحه 147-162

حمید زارعی؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ کامبیز علیپور


9. بررسی توزیع زمانی بارش‌های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم

صفحه 163-177

یوسف رمضانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمد ناظری تهرودی


10. اثر نوع کاربری و کشت‌های زراعی متفاوت، برشکل های مختلف پتاسیم خاک (تاکید برکانی‌شناسی رس‌ها)

صفحه 179-194

سهیلاسادات هاشمی


11. ارزیابی اثر همزمان کم‌آبیاری بخشی ریشه و افزودن ورمی‌کمپوست بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت دانه‌ای سینگل کراس 704

صفحه 195-209

سهراب عزیزپور؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ فاطمه کاراندیش


12. عملکرد دانه گندم و محتوای رطوبتی خاک تحت تأثیر فاصله ردیف و جهت شخم در کشتزار دیم

صفحه 211-226

مجید باقری؛ علی رضا واعظی


13. مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بازفت صمصامی)

صفحه 227-240

هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی


14. تاثیر فیلترهای حاوی زئولیت، پرلیت و رزین بر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیایی پساب (مطالعه موردی: پساب محلات)

صفحه 241-254

احسان صفری؛ جواد مظفری


15. ارزیابی شاخص های عملکرد آبیاری جویچهای با پوشش نیم لوله پلی اتیلن سوراخدار در مقایسه با آبیاری جویچه‌ای معمول

صفحه 255-267

علی صالحی جیریایی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ جواد مظفری


16. بررسی غلظت فلوئور در خاک و گیاه در منطقه پشت کوه دشتستان، استان بوشهر

صفحه 269-280

صدیقه بطالب لویی؛ فرید مر؛ گونار جکس؛ بهمن خلدبرین؛ سروش مدبری


17. تخمین پارامترهای مختلف نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای با حضور پلیمر سوپرجاذب

صفحه 281-289

پیمان مختاری مطلق؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ حسین شریفان