دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1-293 
3. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی کشاورزی به کمک شاخص‌های ETDI و SPI

صفحه 43-61

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن احمدی؛ حسام سیدکابلی؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


6. مدل‌سازی تصادفی بار رسوب با استفاده از جنگل تصادفی و رگرسیون چندک

صفحه 103-122

سید مرتضی سیدیان؛ حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مهسا جوادی علینژاد


14. بررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت

صفحه 243-258

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ پریسان طاهریان؛ زهرا زراعتکار


17. ارزیابی حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از مدل ESAs (مطالعه موردی: مک سوخته و روتک سراوان)

صفحه 287-293

محمدرضا ریگی؛ محمد انور ندرت زهی؛ مجتبی محمدی؛ محمد رفیع دهقان بخشان