دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-306 
16. تعیین پارامترهای نمودارهای کمیت – شدت پتاسیم در یک ردیف توپوگرافی

صفحه 267-282

سید مسسعود هاشمی مفرد؛ حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور


18. برآورد مقدار هدررفت خاک با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز جونقان

صفحه 299-306

مهدی پژوهش؛ علی کاویانی؛ جواد گیوی؛ علیرضا داوودیان؛ افشین هنربخش