نویسنده = حسن پور، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش های هوش مصنوعی در برآورد بار معلق رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سیستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 41-60

زینب شیخعلی پور؛ فرزاد حسن پور؛ وحید عظیمی