نویسنده = جعفری هنر، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اقلیم‌های‌ متفاوت بر تغییر شاخص‌های فرسایش پذیری خاک‌های لسی در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 49-70

امیر جعفری هنر؛ فرشاد کیانی؛ فرهاد خرمالی