نویسنده = زارعی، حیدر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی قابلیت مدل‏ های سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در تحلیل منطقه ‏ای سیلاب

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 149-166

10.22069/jwfst.2017.11413.2581

حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ مهرداد تقیان