نویسنده = درزی نفت چالی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی و تحلیل عدم قطعیت تبخیر- تعرق گیاه مرجع در شرایط تغییر اقلیم در شیرا

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 159-174

10.22069/jwfst.2017.10585.2501

علی شبستانی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ فاطمه کاراندیش