نویسنده = دلیر حسن نیا، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 297-306

سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی؛ رضا دلیر حسن نیا