نویسنده = زارع ابیانه، حمید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر قدرت گروداران ذینفوذ در مدیریت مشارکتی منابع آب دشت قزوین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 111-130

10.22069/jwsc.2018.12351.2692

عبدالله طاهری تیزرو؛ میلاد قلعه بان تکمه داش؛ حمید زارع ابیانه


2. شاخص های بهره وری و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 117-133

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه