نویسنده = بامری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد روش درختان تصمیم‌گیری تصادفی در پیش‌بینی کلاس‌های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 67-84

10.22069/jwfst.2017.12396.2700

خلیل اله میرک زهی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا پهلوان راد؛ ابوالفضل بامری