نویسنده = دودانگه، هفترانی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک‌های آلوده

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 71-92

قاسم رحیمی؛ هفترانی دودانگه؛ صفر معروفی؛ منصور غلامی